Regulamin portalu

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu rodzinka.wloclawek.pl występującego zamiennie również pod nazwami / domenami rodzinka24.pl, mama.wloclawek.pl, tata.wloclawek.pl, dzieci.wloclawek.pl.
 2. Korzystanie z portalu wiąże się automatycznie z pełną akceptacją treści regulaminu przez użytkowników, a czytelnik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią.
 3. Użytkownik publikuje w portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.
 4. Dobrowolne jest ustanowienie w portalu profilu użytkownika.
 5. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest podmiot prowadzący portal. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Portalu oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator portalu może usunąć konto i zablokować Użytkownikowi dostęp do portalu w przypadku kiedy Użytkownik używa wulgaryzmów i zwrotów, które mogą naruszyć czyjąś godność i swobodę osobistą; obraża inne osoby, instytucje i firmy; stosuje niedozwoloną formę reklamy i promocji; umieszcza materiały, które nie są odpowiednie do tematu portalu; w sposób świadomy narusza działanie techniczne portalu.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
 8. Administrator Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 9. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.
 10. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, a w szczególności komentarze, posty na forum i ogłoszenia. Natomiast ze względu na prawidłowe funkcjonowanie portalu i przestrzeganie regulaminu, zastrzega sobie prawo do ich moderowania. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami właściciela Portalu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które: zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego), obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego ), przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.), są bezpośrednimi atakami na inne osoby/instytucje/firmy, zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych (Ustawa o ochronie danych osobowych), noszą znamiona reklamy i promocji osób, produktów i firm.
 13. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.
 14. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.
 15. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć własnych należących do portalu.
 16. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 17. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Komentarze są wyłączone

Do góry ↑